Stasionar
 • Ümumi məlumat

  Stasionar şöbәmizdә cәrrahiyә bloku, reanimasiya bloku var.

  Cәrrahiyә blokunda 3 әmәliyyat otağı var. Әn yeni vә müasir avadanlıqlarla tәchiz

  olunmuş әmәliyyat otaqlarıdır. Cәrrahiyәdә geniş spekterli mürәkkәb әmәliyyatlar

  aparmaq mümkündür. Klinikamızda әmәliyyatlar laparoskopik üsulnan aparılan

  әmәliyyatlardır. Bu sıra әmәliyyatlar vasitәsi ilә az invaziv, yәni xәstәyә minimal xәlәl

  toxunmaqla, әn mürәkkәb xәstәliklәri müalicә etmәklә öhdәsindәn gәlmәk mümkündür.

  Cәrrahiyә әmәliyyatları zamanı Karl Storz avadanlığından geniş istifadә olunur.

  Әmәliyyatlar qan itgisiz, az müddәtdә keçir vә bu da ona imkan verir ki, xәstәlәrin

  sağalması, müalicәnin nәticәsi maksimum yaxşı olsun.

 • Xidmətlər
 • Həkimlər